Metodiqum

-Utbildningar, Föreläsningar

Vi sätter gärna ihop en Föreläsning, Utbildning eller Arbetslagsutbildning efter era önskemål och utvecklingsbehov.

Vad vill ni veta mer om och vad vill ni utveckla?

Lekens betydelse för barns inlärning? .
Pedagogens betydelse för barns inlärning?
Vad säger förskolans läroplan om leken och pedagogen?
Kunskap om hur lekar påverkar kroppen och inlärningsförmågan?
Lekens betydelse för matematik, läs- och skrivinlärningen.?
Vad visar modern hjärnforskning om barns inlärning?
Vad visar modern pedagogisk forskning om barns inlärning?
Hur mår barn idag år 2016?
Hur kan hälsan påverka barns inlärning?
Vad visar forskningen om diabetes, stress, fetma och sömn hos barn
Mindfulness på förskolan
Hur kan vi hantera hantera social medier på förskolan
Hur kan vi hantera mobiltelefoner och Facebook på förskolan
Hur kan iIpad, datorer och mobiltelefoner påverka barns lek
Coaching på förskolan, hur kan vi coacha barn och kollegor?

Föräldrasamarbetet
-Hur gör vi det på ett professionellt sätt?
- Föräldrasamtal, lätta och "svåra" samtal
- Hur hanterar vi positiv o negativ kritik från föräldrar?

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan ( Lpfö 98 reviderad 2010)

Men vad och hur ska ni på Förskolan göra och varför?
Vill ni öka era kunskaper kring mycket av det ni kanske redan idag gör på förskolan. Öka era kunskaper om varför vissa lekar och aktiviteter är viktigare än andra för barns utveckling o inlärning. Aktuell forskning visar att förskoletiden (innan barnet börjar skolan) är mycket viktig tid för barnet att leka in grundkunskaper inför läsning och matematik m.m.
Vet ni vilka grundkunskaperna är?

Vet ni varför forskarna säger att "Förskolan har världens viktigaste jobb"?
Kan ni med ord beskriva det för föräldrar och andra?
Jag kan med hjälp av tvärvetenskaplig forskning beskriva med ord varför ni har "Världens viktigaste jobb" så att ni sen kan berätta det för föräldrar m.m.

Den Svenska hjärnforskningen är bland de främsta men tyvärr saknar den Svenska skolan tvärvetenskaplig forskning.

Därför har jag samlat ihop den senaste forskningen från både Hjärn- och Pedagogisk forskning blandat med mina egna erfarenheter inom förskolan i 30 år på mina föreläsningar och utbildningar.
Alla föreläsningar och utbildningar är baserade från bl.a.
Hjärnforskare: Katarina Gospic. Martin Ingvar, Torkel Klingberg. Hugo Lagercrantz, Ulrika Ådén, Pedrag Petrovic
Stressforskare: Peter Währborg
Retoriker, tankeläsare ,författare Eleine Eksvärd, Henrik Fexeus
Psykologer: Egil Linge, Stefan Einhorn, Åsa Nilsonne
Pedagogisk forskning: John Hatti


Vad säger forskarna idag om förskola och skola?

Hjärnkoll på skolan Martin Ingvar och Gunilla Eldh bok.
Deras utgångspunkt är att livet i klassrummet behöver nytt syre från hjärnforskning och beteendevetenskap. Skolan ska inte vara ett slagfält för ideologi, dagspolitik och pedagogiska doktriner. Det är dags att lyssna till vad vetenskapen ha ratt säga.

- Undervisningen i skolan borde vara mer baserad på forskningsrön än på vad som är politiskt korrekt eller på modet. Vi behöver mer tvärvetenskapligt samarbete, där neurovetenskap, kognitiv psykologi, pedagogik och didaktik och kanske även konst och IT skapar ett nytt forskningsområde för lärande. Torkel Klingberg Hjärnforskare på Karolinska Institutet

John Hatties 15 åriga studier med 80 miljoner elever visar att " en skicklig lärare är helt avgörande för barnets framgång
Modern forskning visar att vi som medforskande pedagoger är jätte viktiga för barnets utveckling och inlärning

Viktigt att barnen får leka lekar med hela sin kropp. Barn som rör på sig mycket får högre IQ . Vetenskapligt bevis Sahlgrenska Sjukhuset
Göteborg december 2009.

Forskare som Bl.a. Hugo Lagercrantz och Torkel Klingberg (professorer Karolinska sjukhuset) forskning visar se hur hjärnan utvecklas och hur barns minne fungerar.

Med den nya avancerade tekniken kan vi idag se hur vår hjärna utvecklas och tar in kunskaper och hur vi kan hjälpa barnet att underlätta vid inlärning.
Också vad som är viktiga baskunskaper som barn bör lära sig i förskolan.

Barn idag har ca 15% mindre muskelmassa än för 10 år sedan. Fyra av tio barn som börjar skolan har motoriska problem och andelen ökar, vart fjärde barn är överviktigt och vart femte barn är stressat i Sverige. Per Gärdsell, chef på ortopediska kliniken i Malmö och Trelleborg.

Du som arbetar med barn eller du som är förälder kan med rätt kunskap förebygga att barn utvecklar dessa problem och även underlätta för barnets utveckling och inlärning.Modern forskning visar också att förskoletiden är en mycket viktig period för att utveckla hjärnans förmåga att inhämta kunskap. Vi föds alla med en hjärna, men den måste få lämplig stimulans och träning för att utvecklas på ett bra sätt.
.
Det centrala nervsystemet tränas främst upp genom att man använder sina sinnen och rör på kroppen. Barn med motoriska problem ökar och det kan vi förhindra genom att leka vissa lekar med barnen. Många av de gamla traditionella lekarna, de som redan våra mor- och farföräldrar lekte, är en utmärkt och nödvändig "hjärnträning". Förr visste man inte varför man lekte dessa lekar. Idag vet vi hur livsviktiga de är för hjärnans utveckling.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mina ord

På barnskötare-, förskollärare- och andra utbildningar får man lära sig många olika aktiviteter, lekar och sånger. Tyvärr får man inte alltid lära sig tillräckligt mycket om varför dessa lekar är viktiga. om vad som händer inne i kroppen och hjärnan. 90% av det vi vet idag om hjärnan har upptäcks de senaste 10-15 åren. Jag har därför samlat den senaste forskningen och mina kunskaper och erfarenheter i en mina Föreläsningar /Utbildningar, som vänder sig främst till barnskötare,förskollärare och lärare men också till övriga som arbetar med barn.Målet med mina föreläsningar och utbildningar är att deltagarna
- Öka förståelsen för förskollärarens/barnskötarens yrkesroll och betydelse för barnets inlärning och utveckling
- Öka era kunskaper om hur olika lekar påverkar kroppen och hjärnans utveckling
- Öka era kunskaper om de aktiviter ni redan idag gör med barnen
- Öka era kunskaper om modern forskning kring barn
- Öka era kunskaper om vilka baskunskaper som är viktigast in för skolstarten
- Öka er arbetsglädje och yrkesstolthet
- Öka förståelsen för "Världens viktigaste jobb"

Dessutom ger jag er bättre förutsättning att sätta ord på ert arbete för att sedan kunna presentera förskolans verksamhet för föräldrar mfl. Ännu viktigare idag, se läroplan.

Förskolans läroplan Kap 2.4 Förskola och hem. Ställer ännu högre krav på förskolan att samarbeta med föräldrarna kring barnet

Alla deltagare ska öka sin kunskap och förståelse. Detta görs bäst genom att deltagarna blir aktivt involverade. Därför består föreläsning/utbildningen av en blandning av föreläsning, dialog och enkla övningar.

Det är viktigt att all personal får rätt utbildning och jag kan skräddarsy efter era behov avseende tid och innehåll. Jag kommer till er skola/förskola så slipper ni transportsträckor.
Jag kan komma kvällstid eller dagtid på ett personalmöte.
Om de olika avdelningarna hjälper till att passa varandras barn kan ni gruppera personalen och jag kan komma till er på dagtid under den öppna verksamheten.

Exempel på olika Utbildningar/föreläsningar är

- Utbildningsdag, halv- eller heldag
- Personalmöte dag/kvällstid,2- 3 timmar
- Arbetslagsutbildning 1,5-2 timmar, 1ggr/månad
- Pedagoghandledning 1,5-2 timmar, 1 ggr/månad
- Chefs Coachning 1-2 tim, 1ggr/månad

-Föräldraföreläsning 2 timmar, (på ett föräldramöte).Kontakta mig så kan vi diskutera närmare vad som passar just er.

Kostnad för föreläsning
Ring så diskuterar vi detta.

Sedan starten 1998 har jag genomfört ca 650 föreläsningar/seminarier.